Entransito 2023

Check our Catálogo 2023. >>>>

CATALÀ

ENTRÁNSITO / Percepció i realitat en trànsit (Un intent experimental d’explorar la transició entre l’ahir, l’ara i el demà) Els artistes solen ser viatgers sense destí. Troben llocs on les seves idees troben refugi. Són nòmades per als quals preval la llibertat. Quan Walter Benjamin es va allotjar a l‘annex Can Frasquito de Sa Punta des Molí, entre el 1932 i el 1933, estava preocupat, entre altres coses, pel Passagen-Werk, la Crònica de
Berlín, l‘experiència i la pobresa. Per a Walter
Benjamin, l‘illa en si era un lloc de transició, on es combinen elements de la natura amb la cultura. Com a jueu que fugia dels nacionalsocialistes, ell mateix es va veure afectat per l‘emigració i es va trobar en un conflicte de canvi constant. Aquest espai en moviment, llegit per la pràctica
artística transtemporal, és la combinació


perfecta per plantejar un repte. Aquest repte l‘han assumit un grup d‘artistes i comissaris, que s‘han dedicat al tema obvi de l‘espai i la transició, però també al problema de la massificació, l‘economia i la mobilitat. Durant una setmana, treballarem per assenyalar una realitat en canvi permanent, però també per processar artísticament problemes que s‘han fet visibles arran d‘això, com la migració, el turisme de masses, la por. Ens plantegem preguntes com: Quins sentiments intervenen als llocs de pas? Quin paper té la identitat de la persona? On és la nostra llar? La història de la humanitat es pot entendre com la història d‘un trànsit continu? ESPAÑOL ENTRÁNSITO / Percepción y realidad en trán-sito (Un intento experimental de explorar la transición entre ayer, ahora y mañana) Los artistas suelen ser viajeros sin destino. Descubren lugares donde sus ideas encuentran refugio. Son nómadas para quienes la libertad es más importante que las necesidades económicas. Cuando Walter Benjamin se alojó en el anexo
Can Frasquito de Sa Punta des Molí, entre 1932 y 1933, estaba preocupado, entre otras cosas, por el Passagen-Werk, la Crónica de Berlín,
Experiencia y Pobreza. Para Walter Benjamin, la isla en sí era un lugar de transición, donde se combinan elementos de la naturaleza con la cultura. Como judío que huía de los nacionalsocialistas, él mismo se vio afectado por la emigración y se encontró en un constante conflicto de cambio. Ese espacio en movimiento, leído por la práctica
artística transtemporal, son la combinación perfecta para plantear un reto. Este reto ha sido asumido por un grupo de
artistas y comisarios, que se han dedicado al tema obvio del espacio y la transición, pero también al problema de la masificación, la
economía y la movilidad. Durante una semana,
trabajarémos para señalar una realidad en
permanente cambio, pero también para procesar
artísticamente problemas que se han hecho
visibles a raíz de ello, como la migración, el
turismo de masas y el miedo. Nos planteamos preguntas como: ¿Qué impulsa a las personas a moverse constantemente por el mundo? ¿Qué papel desempeña la identidad de la persona? ¿Dónde está nuestro hogar? ¿Puede entenderse la historia de la humanidad como la historia de un tránsito continuo?

ENGLISH

ENTRÁNSITO / Perception and reality in transit (An experimental attempt to explore the transition between yesterday, now and tomorrow) Artists are often travelers with no destination. They look for places where their ideas find
refuge. They are nomads for whom freedom is more important than economic needs. When Walter Benjamin stayed in the Can
Frasquito annex of Sa Punta des Molí, between 1932 and 1933, he was concerned among
other things, about the Passagen-Werk, the Berlin Chronicle and Experience and Poverty.
For Walter Benjamin, the island itself was a place of transition, where elements of nature are combined with culture. As a Jew fleeing the National Socialists, he himself was affected by emigration and found himself in a constant conflict of change. That moving space, read by transtemporal artistic practice, are the perfect combination to pose a challenge. This challenge has been taken up by a group of artists and curators, who have dedicated themselves to the obvious theme of space and transition, but also to the problem of massification, the economy and mobility. For a week, we will work to point out a constantly changing reality,
but also to artistically process problems that have become visible as a result, such as migration, mass tourism and fear. We ask ourselves questions like: What drives people to constantly move around the globe? What role does the identity of the person play? Where is our home? Can the history of humanity be understood as a continuous transit?

Proudly powered by WordPress | Theme: Sprout Blog by Crimson Themes.